Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:8

New American Standard Version
Hebrews 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For finding fault with them, He says, "", , Lord, I ;
NA26 – μεμφόμενος (5740) γὰρ αὐτοὺς λέγει, (5719) Ἰδοὺ (5628) ἡμέραι ἔρχονται, (5736) λέγει (5719) κύριος, καὶ συντελέσω (5692) ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,
WH – μεμφομενος (5740) γαρ αυτους λεγει (5719) ιδου (5640) ημεραι ερχονται (5736) λεγει (5719) κυριος και συντελεσω (5692) επι τον οικον ισραηλ και επι τον οικον ιουδα διαθηκην καινην
PES – ܪܳܫܶܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܓ݂ܡܽܘܪ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile