Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:2

New American Standard Bible
Hebrews 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – a minister in the sanctuary and in the true tabernacle, which the Lord pitched, not man.
NA26 – τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν κύριος, οὐκ ἄνθρωπος.
WH – των αγιων λειτουργος και της σκηνης της αληθινης ην επηξεν (5656) ο κυριος ουκ ανθρωπος
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܒ݂ܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile