Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:9

New American Standard Version
Hebrews 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And, so to speak, through Abraham even Levi, who received tithes, paid tithes,
NA26 – καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, (5629) δι Ἀβραὰμ καὶ Λευὶ δεκάτας λαμβάνων (5723) δεδεκάτωται, (5769)
WH – και ως επος ειπειν (5629) δι αβρααμ και [ λευις | λευι ] ο δεκατας λαμβανων (5723) δεδεκατωται (5769)
PES – ܘܰܐܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܠܶܘܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܥܰܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile