Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:26

New American Standard Version
Hebrews 7:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners and exalted above the heavens;
NA26 – Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν (5707) ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος (5772) ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος· (5637)
WH – τοιουτος γαρ ημιν [ [και] | και ] επρεπεν (5707) αρχιερευς οσιος ακακος αμιαντος κεχωρισμενος (5772) απο των αμαρτωλων και υψηλοτερος των ουρανων γενομενος (5637)
PES – ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫܽܘ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗܶܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile