Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:19

New American Standard Version
Hebrews 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This hope we have as an anchor of the soul, a {hope} both sure and steadfast and one which enters within the veil,
NA26 – ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν (5719) τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην (5740) εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος,
WH – ην ως αγκυραν εχομεν (5719) της ψυχης ασφαλη τε και βεβαιαν και εισερχομενην (5740) εις το εσωτερον του καταπετασματος
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܘܩܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܺܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܙܺܝܥ ܘܥܳܐܶܠ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦ݁ܰܝ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile