Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:12

New American Standard Version
Hebrews 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises.
NA26 – ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, (5638) μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων (5723) τὰς ἐπαγγελίας.
WH – ινα μη νωθροι γενησθε (5638) μιμηται δε των δια πιστεως και μακροθυμιας κληρονομουντων (5723) τας επαγγελιας
PES – ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܩܰܛܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܡܡܰܪܝܳܢܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܘ ܝܳܪܬ݁ܶܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile