Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:11

New American Standard Version
Hebrews 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Concerning him we have much to say, and {it is} hard to explain, since you have become dull of hearing.
NA26 – Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, (5721) ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε (5754) ταῖς ἀκοαῖς.
WH – περι ου πολυς ημιν ο λογος και δυσερμηνευτος λεγειν (5721) επει νωθροι γεγονατε (5754) ταις ακοαις
PES – ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ݈ܝ ܠܰܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܪܳܗ ܘܥܰܣܩܳܐ ܠܰܡܦ݂ܰܫܳܩܽܘܬ݂ܳܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܒ݁ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile