Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:3

New American Standard Version
Hebrews 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we who have believed enter that rest, just as He has said, "" I , ," although His works were finished from the foundation of the world.
NA26 – εἰσερχόμεθα (5736) γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, (5660) καθὼς εἴρηκεν, (5758) Ὡς ὤμοσα (5656) ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται (5695) εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. (5679)
WH – εισερχομεθα (5736) γαρ εις [την] καταπαυσιν οι πιστευσαντες (5660) καθως ειρηκεν (5758) ως ωμοσα (5656) εν τη οργη μου ει εισελευσονται (5695) εις την καταπαυσιν μου καιτοι των εργων απο καταβολης κοσμου γενηθεντων (5679)
PES – ܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܳܐ ܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܝ ܕ݁ܗܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile