Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:13

New American Standard Version
Hebrews 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there is no creature hidden from His sight, but all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do.
NA26 – καὶ οὐκ ἔστιν (5748) κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα (5772) τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν λόγος.
WH – και ουκ εστιν (5719) κτισις αφανης ενωπιον αυτου παντα δε γυμνα και τετραχηλισμενα (5772) τοις οφθαλμοις αυτου προς ον ημιν ο λογος
PES – ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܫܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܥܰܪܛܶܠ ܘܰܓ݂ܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܶܗ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢܰܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile