Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:14

New American Standard Bible
Hebrews 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we have become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end,
NA26 – μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, (5754) ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν, (5632)
WH – μετοχοι γαρ του χριστου γεγοναμεν (5754) εανπερ την αρχην της υποστασεως μεχρι τελους βεβαιαν κατασχωμεν (5632)
PES – ܐܶܬ݂ܚܰܠܰܛܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܚܰܡܣܶܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile