Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:13

New American Standard Version
Hebrews 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But encourage one another day after day, as long as it is {still} called ""Today," so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin.
NA26 – ἀλλὰ παρακαλεῖτε (5720) ἑαυτοὺς καθ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ Σήμερον καλεῖται, (5743) ἵνα μὴ σκληρυνθῇ (5686) τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας·
WH – αλλα παρακαλειτε (5720) εαυτους καθ εκαστην ημεραν αχρι ου το σημερον καλειται (5743) ινα μη σκληρυνθη (5686) τις εξ υμων απατη της αμαρτιας
PES – ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܫܶܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile