Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:9

New American Standard Version
Hebrews 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, {namely,} Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone.
NA26 – τὸν δὲ βραχύ τι παρ ἀγγέλους ἠλαττωμένον (5772) βλέπομεν (5719) Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, (5772) ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται (5667) θανάτου.
WH – τον δε βραχυ τι παρ αγγελους ηλαττωμενον (5772) βλεπομεν (5719) ιησουν δια το παθημα του θανατου δοξη και τιμη εστεφανωμενον (5772) οπως χαριτι θεου υπερ παντος γευσηται (5667) θανατου
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܟ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܺܝܡ ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile