Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:3

New American Standard Version
Hebrews 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how will we escape if we neglect so great a salvation? After it was at the first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard,
NA26 – πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες (5660) σωτηρίας; ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα (5631) λαλεῖσθαι (5745) διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων (5660) εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, (5681)
WH – πως ημεις εκφευξομεθα (5695) τηλικαυτης αμελησαντες (5660) σωτηριας ητις αρχην λαβουσα (5631) λαλεισθαι (5745) δια του κυριου υπο των ακουσαντων (5660) εις ημας εβεβαιωθη (5681)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܢܶܥܪܽܘܩ ܐܶܢ ܢܰܒ݂ܣܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܰܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܘ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܠܡܶܬ݂ܡܰܠܳܠܽܘ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܥܘ ܒ݁ܰܢ ܐܶܫܬ݁ܰܪܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile