Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:16

New American Standard Version
Hebrews 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For assuredly He does not give help to angels, but He gives help to the descendant of Abraham.
NA26 – οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, (5736) ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. (5736)
WH – ου γαρ δηπου αγγελων επιλαμβανεται (5736) αλλα σπερματος αβρααμ επιλαμβανεται (5736)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܡܰܫܠܰܛ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܰܫܠܰܛ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile