Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 1:4

New American Standard Version
Hebrews 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having become as much better than the angels, as He has inherited a more excellent name than they.
NA26 – τοσούτῳ κρείττων γενόμενος (5637) τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν (5758) ὄνομα.
WH – τοσουτω κρειττων γενομενος (5637) των αγγελων οσω διαφορωτερον παρ αυτους κεκληρονομηκεν (5758) ονομα
PES – ܘܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܝܺܪܶܒ݂ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܫܡܳܐ ܕ݁ܺܝܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile