Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:9

New American Standard Version
Hebrews 13:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be carried away by varied and strange teachings; for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, through which those who were so occupied were not benefited.
NA26 – διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· (5744) καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι (5745) τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν (5681) οἱ περιπατοῦντες. (5723)
WH – διδαχαις ποικιλαις και ξεναις μη παραφερεσθε (5744) καλον γαρ χαριτι βεβαιουσθαι (5745) την καρδιαν ου βρωμασιν εν οις ουκ ωφεληθησαν (5681) οι περιπατουντες (5723)
PES – ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܫܰܪܰܪ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܰܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܡܶܐܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒ݁ܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile