Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:8

New American Standard Version
Hebrews 12:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons.
NA26 – εἰ δὲ χωρίς ἐστε (5748) παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασιν (5754) πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. (5748)
WH – ει δε χωρις εστε (5719) παιδειας ης μετοχοι γεγονασιν (5754) παντες αρα νοθοι και ουχ υιοι εστε (5719)
PES – ܘܶܐܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܡܶܬ݂ܪܕ݂ܶܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile