Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:5

New American Standard Version
Hebrews 12:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons, "" , Lord, ;
NA26 – καὶ ἐκλέλησθε (5769) τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται, (5736) Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει (5720) παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου (5744) ὑπ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος· (5746)
WH – και εκλελησθε (5769) της παρακλησεως ητις υμιν ως υιοις διαλεγεται (5736) υιε μου μη ολιγωρει (5720) παιδειας κυριου μηδε εκλυου (5744) υπ αυτου ελεγχομενος (5746)
PES – ܘܰܛܥܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܪܝ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܪܰܦ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile