Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:23

New American Standard Version
Hebrews 12:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the Judge of all, and to the spirits of {the} righteous made perfect,
NA26 – καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων (5772) ἐν οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, (5772)
WH – πανηγυρει και εκκλησια πρωτοτοκων απογεγραμμενων (5772) εν ουρανοις και κριτη θεω παντων και πνευμασιν δικαιων τετελειωμενων (5772)
PES – ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܟ݂ܪܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܘܰܠܪܽܘܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܡܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile