Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:17

New American Standard Version
Hebrews 12:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought for it with tears.
NA26 – ἴστε (5759) γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων (5723) κληρονομῆσαι (5658) τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, (5681) μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, (5627) καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας (5660) αὐτήν.
WH – ιστε (5758) γαρ οτι και μετεπειτα θελων (5723) κληρονομησαι (5658) την ευλογιαν απεδοκιμασθη (5681) μετανοιας γαρ τοπον ουχ ευρεν (5627) καιπερ μετα δακρυων εκζητησας (5660) αυτην
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܨܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܺܐܪܰܬ݂ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܶܐܣܬ݁ܠܺܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܒ݁ܥܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile