Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:7

New American Standard Version
Hebrews 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Noah, being warned {by God} about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is according to faith.
NA26 – Πίστει χρηματισθεὶς (5685) Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων (5746) εὐλαβηθεὶς (5685) κατεσκεύασεν (5656) κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι ἧς κατέκρινεν (5656) τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο (5633) κληρονόμος.
WH – πιστει χρηματισθεις (5685) νωε περι των μηδεπω βλεπομενων (5746) ευλαβηθεις (5679) κατεσκευασεν (5656) κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν (5656) τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο (5633) κληρονομος
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܽܘܚ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܚܶܠ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܚܰܝܒ݂ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile