Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:5

New American Standard Version
Hebrews 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Enoch was taken up so that he would not see death; God ; for he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God.
NA26 – Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη (5681) τοῦ μὴ ἰδεῖν (5629) θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο (5712) διότι μετέθηκεν (5656) αὐτὸν θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται (5769) εὐαρεστηκέναι (5721) τῷ θεῷ,
WH – πιστει ενωχ μετετεθη (5681) του μη ιδειν (5629) θανατον και ουχ ηυρισκετο (5712) διοτι μετεθηκεν (5656) αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως μεμαρτυρηται (5769) ευαρεστηκεναι (5760) τω θεω
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܢܺܝ ܚܢܽܘܟ݂ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܛܥܶܡ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܢܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܝܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܦ݂ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile