Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:31

New American Standard Version
Hebrews 11:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Rahab the harlot did not perish along with those who were disobedient, after she had welcomed the spies in peace.
NA26 – Πίστει Ῥαὰβ πόρνη οὐ συναπώλετο (5639) τοῖς ἀπειθήσασιν, (5660) δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ εἰρήνης.
WH – πιστει ρααβ η πορνη ου συναπωλετο (5639) τοις απειθησασιν (5660) δεξαμενη (5666) τους κατασκοπους μετ ειρηνης
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܪܳܚܳܒ݂ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܓ݂ܳܫܽܘܫܶܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile