Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:29

New American Standard Version
Hebrews 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith they passed through the Red Sea as though {they were passing} through dry land; and the Egyptians, when they attempted it, were drowned.
NA26 – Πίστει διέβησαν (5627) τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν λαβόντες (5631) οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. (5681)
WH – πιστει διεβησαν (5627) την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας γης ης πειραν λαβοντες (5631) οι αιγυπτιοι κατεποθησαν (5681)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܪܘ ܝܰܡܳܐ‌ܕ݂ܣܽܘܦ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܒ݁ܠܰܥܘ ܡܶܨܪܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܡܪܰܚܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile