Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:26

New American Standard Version
Hebrews 11:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt; for he was looking to the reward.
NA26 – μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος (5666) τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ, ἀπέβλεπεν (5707) γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν.
WH – μειζονα πλουτον ηγησαμενος (5666) των αιγυπτου θησαυρων τον ονειδισμον του χριστου απεβλεπεν (5707) γαρ εις την μισθαποδοσιαν
PES – ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܗ݈ܽܘ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܶܣܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܚܳܐܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܦ݂ܽܘܪܥܳܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile