Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:25

New American Standard Version
Hebrews 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – choosing rather to endure ill-treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin,
NA26 – μᾶλλον ἑλόμενος (5642) συγκακουχεῖσθαι (5738) τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ πρόσκαιρον ἔχειν (5721) ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν,
WH – μαλλον ελομενος (5642) συγκακουχεισθαι (5738) τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν (5721) αμαρτιας απολαυσιν
PES – ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܙܥܽܘܪ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile