Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:16

New American Standard Version
Hebrews 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But as it is, they desire a better {country,} that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God; for He has prepared a city for them.
NA26 – νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, (5731) τοῦτ ἔστιν (5748) ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται (5736) αὐτοὺς θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι (5745) αὐτῶν, ἡτοίμασεν (5656) γὰρ αὐτοῖς πόλιν.
WH – νυν δε κρειττονος ορεγονται (5731) τουτ εστιν (5719) επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται (5736) αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι (5745) αυτων ητοιμασεν (5656) γαρ αυτοις πολιν
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܠܰܕ݁ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܶܢܳܗ ܪܳܓ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܟ݂ܶܦ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile