Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:24

New American Standard Version
Hebrews 10:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds,
NA26 – καὶ κατανοῶμεν (5725) ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,
WH – και κατανοωμεν (5725) αλληλους εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων
PES – ܘܰܢܚܽܘܪ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܓ݂ܽܘܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile