Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:10

New American Standard Version
Hebrews 10:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
NA26 – ἐν θελήματι ἡγιασμένοι (5772) ἐσμὲν (5748) διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ.
WH – εν ω θεληματι ηγιασμενοι (5772) εσμεν (5719) δια της προσφορας του σωματος ιησου χριστου εφαπαξ
PES – ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܐܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܢ ܒ݁ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile