Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:1,11

New American Standard Version
Hebrews 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Law, since it has {only} a shadow of the good things to come {and} not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually year by year, make perfect those who draw near.
NA26 – Σκιὰν γὰρ ἔχων (5723) νόμος τῶν μελλόντων (5723) ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν (5719) εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται (5736) τοὺς προσερχομένους (5740) τελειῶσαι· (5658)
WH – σκιαν γαρ εχων (5723) ο νομος των μελλοντων (5723) αγαθων ουκ αυτην την εικονα των πραγματων κατ ενιαυτον ταις αυταις θυσιαις ας προσφερουσιν (5719) εις το διηνεκες ουδεποτε [ δυνανται (5736) | δυναται (5736) ] τους προσερχομενους (5740) τελειωσαι (5658)
PES – ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܶܝܢ ܕ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܕ݁ܢܶܓ݂ܡܪܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 10:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices, which can never take away sins;
NA26 – Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν (5707) καθ ἡμέραν λειτουργῶν (5723) καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων (5723) θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται (5736) περιελεῖν (5629) ἁμαρτίας.
WH – και πας μεν ιερευς εστηκεν (5758) καθ ημεραν λειτουργων (5723) και τας αυτας πολλακις προσφερων (5723) θυσιας αιτινες ουδεποτε δυνανται (5736) περιελειν (5629) αμαρτιας
PES – ܟ݁ܽܠ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘ ܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile