Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:17

New American Standard Version
Galatians 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From now on let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand-marks of Jesus.
NA26 – Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, (5720) ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. (5719)
WH – του λοιπου κοπους μοι μηδεις παρεχετω (5720) εγω γαρ τα στιγματα του ιησου εν τω σωματι μου βασταζω (5719)
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܺܝ ܐ݈ܢܳܫ ܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܫܩܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile