Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:12

New American Standard Version
Galatians 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply so that they will not be persecuted for the cross of Christ.
NA26 – ὅσοι θέλουσιν (5719) εὐπροσωπῆσαι (5658) ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν (5719) ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, (5745) μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκωνται· (5747)
WH – οσοι θελουσιν (5719) ευπροσωπησαι (5658) εν σαρκι ουτοι αναγκαζουσιν (5719) υμας περιτεμνεσθαι (5745) μονον ινα τω σταυρω του χριστου [ [ιησου] | ] μη διωκωνται (5747)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܰܕ݂ܦ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile