Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:6

New American Standard Version
Galatians 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision means anything, but faith working through love.
NA26 – ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει (5719) οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι ἀγάπης ἐνεργουμένη. (5734)
WH – εν γαρ χριστω [ [ιησου] | ιησου ] ουτε περιτομη τι ισχυει (5719) ουτε ακροβυστια αλλα πιστις δι αγαπης ενεργουμενη (5734)
PES – ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܡܪܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile