Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:5

New American Standard Version
Galatians 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that He might redeem those who were under the Law, that we might receive the adoption as sons.
NA26 – ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. (5632)
WH – ινα τους υπο νομον εξαγοραση (5661) ινα την υιοθεσιαν απολαβωμεν (5632)
PES – ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܘܰܢܩܰܒ݁ܶܠ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile