Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:18

New American Standard Bible
Galatians 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But it is good always to be eagerly sought in a commendable manner, and not only when I am present with you.
NA26 – καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι (5745) ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί (5750) με πρὸς ὑμᾶς,
WH – καλον δε ζηλουσθαι (5745) εν καλω παντοτε και μη μονον εν τω παρειναι (5721) με προς υμας
PES – ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܰܣܡܽܘܢ ܒ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile