Lectionary Calendar
Wednesday, April 17th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:17

New American Standard Bible
Galatians 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They eagerly seek you, not commendably, but they wish to shut you out so that you will seek them.
NA26 – ζηλοῦσιν (5719) ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι (5658) ὑμᾶς θέλουσιν, (5719) ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. (5725)
WH – ζηλουσιν (5719) υμας ου καλως αλλα εκκλεισαι (5658) υμας θελουσιν (5719) ινα αυτους ζηλουτε (5725)
PES – ܚܳܣܡܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܚܒ݁ܰܫܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܚܳܣܡܺܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile