Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:15

New American Standard Version
Galatians 4:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Where then is that sense of blessing you had? For I bear you witness that, if possible, you would have plucked out your eyes and given them to me.
NA26 – ποῦ οὖν μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ (5656) μοι.
WH – που ουν ο μακαρισμος υμων μαρτυρω (5719) γαρ υμιν οτι ει δυνατον τους οφθαλμους υμων εξορυξαντες (5660) εδωκατε (5656) μοι
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܛܽܘܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܣܳܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܳܨܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser: