Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:4

New American Standard Version
Galatians 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Did you suffer so many things in vain--if indeed it was in vain?
NA26 – τοσαῦτα ἐπάθετε (5627) εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ.
WH – τοσαυτα επαθετε (5627) εικη ει γε και εικη
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile