Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:19

New American Standard Version
Galatians 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Why the Law then? It was added because of transgressions, having been ordained through angels by the agency of a mediator, until the seed would come to whom the promise had been made.
NA26 – Τί οὖν νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, (5681) ἄχρις οὗ ἔλθῃ (5632) τὸ σπέρμα ἐπήγγελται, (5766) διαταγεὶς (5651) δι ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.
WH – τι ουν ο νομος των παραβασεων χαριν προσετεθη (5681) αχρι [ αν | ου ] ελθη (5632) το σπερμα ω επηγγελται (5769) διαταγεις (5651) δι αγγελων εν χειρι μεσιτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܙܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile