Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:9

New American Standard Version
Galatians 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and recognizing the grace that had been given to me, James and Cephas and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, so that we {might} {go} to the Gentiles and they to the circumcised.
NA26 – καὶ γνόντες (5631) τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν (5685) μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες (5723) στῦλοι εἶναι, (5750) δεξιὰς ἔδωκαν (5656) ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·
WH – και γνοντες (5631) την χαριν την δοθεισαν (5685) μοι ιακωβος και κηφας και ιωαννης οι δοκουντες (5723) στυλοι ειναι (5721) δεξιας εδωκαν (5656) εμοι και βαρναβα κοινωνιας ινα ημεις εις τα εθνη αυτοι δε εις την περιτομην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܽܘܕ݂ܶܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܺܝ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile