Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:14

New American Standard Version
Galatians 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas in the presence of all, ""If you, being a Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how {is it that} you compel the Gentiles to live like Jews?
NA26 – ἀλλ ὅτε εἶδον (5627) ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν (5719) πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον (5627) τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων (5723) ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, (5719) πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις (5719) Ἰουδαΐζειν; (5721)
WH – αλλ οτε ειδον (5627) οτι ουκ ορθοποδουσιν (5719) προς την αληθειαν του ευαγγελιου ειπον (5627) τω κηφα εμπροσθεν παντων ει συ ιουδαιος υπαρχων (5723) εθνικως και [ ουκ | ουχι ] ιουδαικως ζης (5719) πως τα εθνη αναγκαζεις (5719) ιουδαιζειν (5721)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܪܡܳܐܝܺܬ݂ ܚܳܝܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܠܶܨ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܢܺܚܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile