Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:13

New American Standard Version
Galatians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The rest of the Jews joined him in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy.
NA26 – καὶ συνυπεκρίθησαν (5681) αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη (5681) αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.
WH – και συνυπεκριθησαν (5675) αυτω [και] οι λοιποι ιουδαιοι ωστε και βαρναβας συναπηχθη (5681) αυτων τη υποκρισει
PES – ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser: