Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:1,11

New American Standard Version
Galatians 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul, an apostle (not {sent} from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead),
NA26 – Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ ἀνθρώπων οὐδὲ δι ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος (5660) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,
WH – παυλος αποστολος ουκ απ ανθρωπων ουδε δι ανθρωπου αλλα δια ιησου χριστου και θεου πατρος του εγειραντος (5660) αυτον εκ νεκρων
PES – ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man.
NA26 – Γνωρίζω (5719) γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν (5685) ὑπ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν (5748) κατὰ ἄνθρωπον·
WH – γνωριζω (5719) γαρ υμιν αδελφοι το ευαγγελιον το ευαγγελισθεν (5685) υπ εμου οτι ουκ εστιν (5719) κατα ανθρωπον
PES – ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܡܶܢܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile