Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:9

New American Standard Bible
Ephesians 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (for the fruit of the Light {consists} in all goodness and righteousness and truth),
NA26 – γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ
WH – ο γαρ καρπος του φωτος εν παση αγαθωσυνη και δικαιοσυνη και αληθεια
PES – ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile