Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:5

New American Standard Bible
Ephesians 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God.
NA26 – τοῦτο γὰρ ἴστε (5759) γινώσκοντες (5723) ὅτι πᾶς πόρνος ἀκάθαρτος πλεονέκτης, ἐστιν (5748) εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει (5719) κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ.
WH – τουτο γαρ ιστε (5759) γινωσκοντες (5723) οτι πας πορνος η ακαθαρτος η πλεονεκτης ο εστιν (5719) ειδωλολατρης ουκ εχει (5719) κληρονομιαν εν τη βασιλεια του χριστου και θεου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile