Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:31

New American Standard Version
Ephesians 4:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.
NA26 – πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω (5682) ἀφ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.
WH – πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια αρθητω (5682) αφ υμων συν παση κακια
PES – ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܪܰܘܒ݁ܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܩܠܳܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile