Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:21

New American Standard Version
Ephesians 4:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – if indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus,
NA26 – εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε (5656) καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, (5681) καθώς ἐστιν (5748) ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ,
WH – ει γε αυτον ηκουσατε (5656) και εν αυτω εδιδαχθητε (5681) καθως εστιν (5719) αληθεια εν τω ιησου
PES – ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܒ݂ܶܗ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile