Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:9

New American Standard Version
Ephesians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things;
NA26 – καὶ φωτίσαι (5658) πάντας τίς οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου (5772) ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, (5660)
WH – και φωτισαι (5658) [ | [παντας] ] τις η οικονομια του μυστηριου του αποκεκρυμμενου (5772) απο των αιωνων εν τω θεω τω τα παντα κτισαντι (5660)
PES – ܘܶܐܢܰܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܶܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile