Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:5

New American Standard Version
Ephesians 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets in the Spirit;
NA26 – ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη (5681) τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη (5681) τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι,
WH – ο ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη (5681) τοις υιοις των ανθρωπων ως νυν απεκαλυφθη (5681) τοις αγιοις αποστολοις αυτου και προφηταις εν πνευματι
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܳܪܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܰܫܠܺܝܚܰܘܗ݈ܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܠܰܢܒ݂ܺܝܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile