Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:20

New American Standard Version
Ephesians 3:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us,
NA26 – Τῷ δὲ δυναμένῳ (5740) ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι (5658) ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα (5731) νοοῦμεν (5719) κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην (5734) ἐν ἡμῖν,
WH – τω δε δυναμενω (5740) υπερ παντα ποιησαι (5658) υπερεκπερισσου ων αιτουμεθα (5731) η νοουμεν (5719) κατα την δυναμιν την ενεργουμενην (5734) εν ημιν
PES – ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܰܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܘܪܳܢܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܥܰܪ ܒ݁ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile